Log in

lounge-it

When lounge meets Energy

Algemene voorwaarden

  PLAATSEN EN AFBREKEN

 • De huurder of zijn gevolmachtigde afgevaardigde zal bij de opbouw ter plaatse zijn om de juiste plaats van opbouw aan te wijzen of op de grond af te tekenen. Eenmaal de opbouw aangevat, zal deze afgewerkt worden.
 • De huurder zal een plaats uitkiezen die niet-hellend is.
 • In geen enkel geval mag het personeel van de verhuurder ingezet worden om andere opdrachten te verrichten dan deze omschreven in de overeenkomst/bestelling.
 • De huurder is gehouden alle inlichtingen en plannen in verband met de ligging van alle ondergrondse leidingen op het vernoemde terrein bij de respectievelijke diensten aan te vragen. Hij zal de leidingen goed zichtbaar op het terrein aanduiden voor de opbouw aangevat wordt. De verhuurder zal hiervan op de hoogte gebracht worden.
 • Schade welke aan de leidingen zou veroorzaakt worden door verzuim (in alle opzichten) valt ten laste van de huurder.
 • De huurder zal de materialen controleren bij de inontvangstname. Bij het vaststellen van mankementen, gebreken of andere klachten dient de huurder onmiddellijk contact op te nemen met de verhuurder.
 • Indien de gehuurde goederen op een openbare plaats moeten geplaatst worden, zal de huurder zowel overdag als ’s nachts het terrein voor verkeer afsluiten, vanaf het ogenblik dat het eerste materiaal wordt aangevoerd tot op het ogenblik dat het laatste materiaal wordt afgevoerd.
 • De huurder is verantwoordelijk voor diefstal van de gehuurde goederen vanaf het ogenblik dat de eerste materialen worden aangevoerd. Hij zal een voldoende bewaking verzekeren tot op het ogenblik dat het materiaal opnieuw wordt afgevoerd.
 • De huurder verleent aan de verhuurder vrije toegang tot het terrein met alle materiaal en transportmiddelen die de verhuurder nodig acht, zowel voor de opbouw en de afbraak, als voor de inspectie en het onderhouden van de gehuurde goederen.
 • De huurder waarborgt dat de vereiste vergunningen door de overheid voor de ganse duur van de verhuring verleend zijn.
 • Alle gebeurlijke huur
 • en/of andere lasten zijn voor rekening van de huurder, tot volledige ontlasting van de verhuurder.
 • In geval van overmacht, zowel voor als na de levering van de gehuurde goederen, is de verhuurder ontslagen van elke verplichting zonder dat de huurder aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
 • Ook gevallen van heirkracht door storingen of obstakels die de uitvoering van het contract duurder of moeilijker maken, alsook schade veroorzaakt door derden, gehele of gedeeltelijke stakingen, oproer, natuurrampen, storm, ziekte van onvervangbare arbeiders, stormschade van vorige verhuringen, rechtsvorderingen of beslag en iedere onmogelijkheid vanwege de verhuurder om geheel of gedeeltelijk van zijn verplichtingen te voldoen, verbreekt deze overeenkomst, zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de huurder.
 • Tegen het overeengekomen tijdstip van afhaling, dient de tent volledig ontruimd te zijn en goed bereikbaar voor onze diensten om een vlotte afbraak te verzekeren.
 • De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van condensatie die door bepaalde weersomstandigheden kan optreden. De huurder dient daar rekening me te houden.
 • ONDERHOUD TIJDENS DE HUURPERIODE

 • Bij opkomend onweer zal de huurder de tent afsluiten aan de windzijde of de tent helemaal niet afsluiten. De huurder zal alle acties ondernemen om schade aan de tent te voorkomen en zal telefonisch contact opnemen met de verhuurder. Bij rukwinden hoger dan 70km/u of storm dient de opgezette structuur te worden afgebroken om schade te voorkomen.
 • Aan het gehuurde materiaal mag niet gezaagd, niet gespijkerd en niet geschilderd worden.
 • Evenmin mogen er zelfklevers op de zeilen gekleefd worden; ook het aanbrengen van affiches en ander publiciteitsmateriaal (met kleefband, nietjes of andere hechtingsmiddelen) is niet toegestaan. Beschadiging of verdwenen goederen zullen aan de huurder gefactureerd worden.
 • De huurder verbindt er zich toe in geval van sneeuwval onmiddellijk de juiste maatregelen te nemen om een overdreven ophoping van de sneeuw tegen te gaan. Daarbij wordt rekening gehouden dat vanaf 3cm sneeuw het gevaar op instorting reëel is. Maatregelen kunnen zijn: de tent verwarmen, manueel verwijderen van de sneeuw, …
 • Onder alle omstandigheden moet voorzichtigheid geboden worden om de tent niet te beschadigen. Indien het risico van beschadiging blijft bestaan, dient de tent onverwijld afgebroken te worden.
 • In geval van gehele of gedeeltelijke instorting van ons materiaal door niet of onvoldoende naleving zal alle schade aan de gehuurde goederen, evenals de schade aan goederen, dieren of personen die zich in de tent bevinden, ten laste vallen van de huurder.
 • VERZEKERINGEN

 • De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade en letsels ongeacht de oorsprong, veroorzaakt aan de huurder zelf of aan derden (personen, dieren of goederen) onverschillig of deze zich binnen of buiten het gehuurde goed bevinden. Dit geldt zowel tijdens de opbouw of demontage als tijdens de stand van het gehuurde.
 • De huurder zal instaan voor ongevallen veroorzaakt door het (vrijwillig) personeel t.t.z. de helpers, door de huurder aangeworven. Deze staan niet in dienstverband van de verhuurder en vallen dus niet onder de verhuurders ongevallenverzekering.
 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor de helpers noch indien zij zelf betrokken raken bij de ongevallen die zij veroorzaken, noch bij ongevallen die zij aan derden veroorzaken.
 • DIVERSEN

 • In geval van wijziging of uitzonderlijke invoering van maatregelen door de veiligheidsdiensten of de politie, zal de huurder instaan voor de uitvoering van de maatregelen en voor de kosten hieraan verbonden.
 • Alle andere schade dan brand
 • en stormschade, veroorzaakt aan de gehuurde goederen gedurende de huurperiode wordt geacht voor te komen uit een gebrekkige of onvoldoende bewaking door de huurder.
 • Gehele of gedeeltelijke vernietiging van de gehuurde goederen zal geen aanleiding zijn tot terugbetaling of prijsvermindering.
 • Alle geplaatste bestellingen worden als bindend beschouwd. Bij éénzijdige opzegging vanwege de huurder (om het even wanneer de annulering gebeurd is), is de huurder gehouden 50% van het totale huurbedrag te betalen ten titel van vergoeding wegens verlies en gederfde winst.
 • De verhuurder behoudt het recht om bij extreme weersomstandigheden de huurovereenkomst te annuleren. De huurder zal geen aanspraak maken op een schade
 • of enige andere vergoeding. De ontvangen voorschotten zullen door de verhuurder aan de huurder worden terugbetaald zonder intresten. Voor alle geschillen in verband met deze overeenkomst is enkel de rechtbank van Kortrijk bevoegd.
 • Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 5 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten. Uw dossier wordt ook doorgestuurd naar een incassobureau. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht voor de rechtbanken.
 • De huurder verklaart onderhavige huurvoorwaarden te hebben gelezen door deze te ondertekenen voor goedkeuring en akkoord. Dit document wordt opgemaakt in zoveel exemplaren als er partijen zijn. Elke partij erkent één exemplaar ontvangen te hebben.